Nagyvisnyó Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz (a továbbiakban: BM) a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás iránt. A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályozását a BM által közzétett pályázati felhívás, illetve a támogatói okirat írja elő az önkormányzat számára. A miniszteri döntés alapján 71 m3 keménylombos tűzifa került megállapításra önkormányzatunk részére. A támogatás megállapításának feltételei:

Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a kérelmezőnek, aki időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, és

a) a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 95.000.-Ft, egyedülálló esetében 130.000.-Ft,

b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

c) és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja,

feltéve, hogy a lakásfenntartási kiadások meglétét a kérelmező a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő címre és nevére szóló bármely 2 hónapnál nem régebbi közüzemi számlával igazolni tudja.

Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

A fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

Ha a háztartás

a) a a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) a d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

Szociális célú tűzifa támogatás elbírálása során előnyt élveznek azok a személyek, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra jogosultak, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

A támogatás iránti kérelmet a Hivatalban elérhető formanyomtatványon lehet benyújtani ügyfélfogadási időben 2023. október 09 – 2023. október 27. 1200 óráig.

Formanyomtatvány a Hivatalban szerezhető be, vagy honlapunkon érhető el. Ide kattintva megtekintheti

A kérelemhez mellékelni kell:

  1. a) a jövedelemigazolásokat,
  2. b) a vagyonnyilatkozatokat,
  3. c) rászorultságot igazoló egyéb körülményekről szóló igazolásokat,
  4. d) a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.)
  5. e) a kérelmező bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő címre és nevére szóló bármely 2 hónapnál nem régebbi közüzemi számla. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik számlával a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő címre és nevére szóló bármely 2 hónapnál nem régebbi közüzemi számlával, úgy nyilatkoznia kell ennek okáról. A bizottság különös méltánylást érdemlő esetben eltekint a számla benyújtására vonatkozó kötelezettségtől. Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül különösen:
  6. ea) ha a kérelmező egyáltalán nem rendelkezik közüzemi szolgáltatással,
  7. eb) ha a kérelmező bérlőként tartózkodik a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti ingatlanban és a bérbeadó nem járul hozzá valamely közüzemi szolgáltatás bérlő nevére történő átírásához.

Szociális tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.