A Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ 2016. január 1-én kezdte meg működését. Alapító szerve: Szilvásvárad és Térsége Szociális Társulása.
Illetékességi területe: Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Balaton, Bekölce és Mikófalva közigazgatási területe.

A felsorolt településeken az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

– Gyermekjóléti alapellátás: a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésnek elősegítés; gyermek veszélyeztetettségének megelőzése; gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése; információnyújtás, tájékoztatás a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, hozzájutás segítése; családtervezési, pszichológiai, nevelési egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzősét célzó tanácsadás, vagy az ezekhez hozzájutás megszervezés; válsághelyzetben lévő várandós anya támogatás, segítés, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmenet otthonában igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutás szervezés.

– Családsegítés: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzetre vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése; az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátások, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése; családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése.
A településeken a családgondozói feladatokat az alábbi személyek látják el:
Szaniszlóné Molnár Emese: intézményvezető
Mező Anita: családgondozó
Tóth Tímea: családgondozó

– Nappali ellátás: elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését.

– Étkeztetés: azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az ételt helyben fogyaszthatják el, elvihetik vagy lakásra szállíttathatják.

– Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosítani kell:
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell:
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.

Ellátások igénybevétele önkéntes, kérelem alapján történik. (Információt az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben biztosítunk, illetve telefonon.)

Szilvásváradon az intézményi telephely Szilvásvárad, Miskolci út 80. szám alatt található, ahol a nappali ellátás, étkeztetés és házi segítségnyújtás történik.

Családsegítés-gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában, az ügyfelek számára nyitva álló szolgáltató helyiségek címe és ügyfelezési ideje:
Balaton, Köztársaság tér 5.: szerda 8:00-11:00
Bekölce, Béke út 43.: csütörtök 8:00-11:00
Mikófalva, Lipót utca 1.: kedd 8:00-11:00
Nagyvisnyó, Fő út 12.: szerda 13:00-16:00
Szilvásvárad, Miskolci út 1.: hétfő 8:00-11:00, csütörtök 13:00-16:00, péntek 8:00-11:00

A nyitva álló helyiségek a település polgármesteri hivatalaiban találhatóak, tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthetőek.

Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ: 3348 Szilvásvárad Miskolci út 7., telefon : (36) 786-097, (36) 786-991.