Önkormányzatunk sikeresen igényelt a Belügyminisztériumnál Szociális Tűzifát. A 100 m3.-t igényeltünk a pályázatunkban ebből 47 m3.-t kaptunk az elbírálás során.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Önkormányzatunknál szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet lehet előterjeszteni az alábbi feltételek szerint:

Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, hogy kérelmező háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

Szociális célú tűzifa támogatás megítélése során előnyt élveznek azok a személyek, akik a Szoc. tv. alapján aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, adósságcsökkentési támogatásban, valamint lakásfenntartási támogatásban részesülnek.

A támogatás iránti kérelmet a Közöshivatalához (Nagyvisnyói községháza) lehet benyújtani, amelyhez a formanyomtatvány a Hivatalban szerezhető be, vagy IDE kattintva érhető el honlapunkon.

A kérelem 2013. december 31. napjáig nyújtható be.

A kérelemhez mellékelni kell:
– jövedelemigazolást,
– a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.) .

A szociális célú tűzifa támogatásról a képviselő-testület jogosult dönteni.

A sértődések elkerülése érdekében szeretném tudatni, hogy a teljes rászoruló lakosságra 47 m3 tűzifa kerülhet kiosztásra.