FELHÍVÁS

A Szilvásváradi Manóvár Óvoda, valamint a Szilvásváradi Manóvár Óvoda Nagyvisnyói Tagóvodájába történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre, történő beíratásokra, az alábbi időpontokban kerül sor:

  1. április 17. 18. (szerda, csütörtök)

8.00 órától 15.00 óráig

 Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: 

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, és TAJ kártyáját
  • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik, életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek és még nem jártak óvodába.

Az óvodák felvételi körzetébe tartozó település:  

Szilvásváradi Manóvár Óvoda  –                                                     Szilvásvárad

Szilvásváradi Manóvár Óvoda Nagyvisnyói Tagóvodája –        Nagyvisnyó

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító Óvoda).

A beiratkozás helye:

Szilvásváradi Manóvár Óvoda                                                         Szilvásvárad Park út 2.

Szilvásváradi Manóvár Óvoda Nagyvisnyói Tagóvodája           Nagyvisnyó Alkotmány u.1/A

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Az óvodai felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt, elutasítás esetén a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül a fenntartóhoz, Szilvásvárad és Nagyvisnyó Községek Óvodai Társulásához fordulhat érdeksérelemre hivatkozással.