HIRDETMÉNY

Tisztelt Partnerek!

Értesítjük önöket, hogy Nagyvisnyó Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozás Tervének elfogadásáról szóló 6/2005. (VIII.24.) sz. rendeletének – a 0132/7 hrsz.-ú területet érintő gazdaságfejlesztési célból építési beruház megvalósíthatósága miatt szükségessé váló – módosítását határozta el.

Annak érdekében, hogy az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítani tudjuk a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét a 4/2017. (IV.3.) sz. önkormányzati rendeletben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (X18) Korm. Rendeletben, figyelembe véve a veszélyhelyzettel összefüggő átmentei szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény előírásait a módosítás tervezetét partnerségi egyeztetésre bocsátjuk.

Értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy a módosítási dokumentáció kizárólag elektronikusan a www.nagyvisnyo.hu honlapon elérhető, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján a rendelettervezettel kapcsolatban megrendezésre kerülő lakossági fórumot elektronikus formában tartjuk. A lakossági fórum ideje azonos a partnerségi egyeztetés idejével.

A módosítással kapcsolatos észrevételeiket írásban, Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal címére (3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.), illetve elektronikus levélben az jegyzo@szilvasvarad.hu e-mail címre megküldve a partnerségi egyeztetés ideje alatt tehetik meg.

 

A vonatkozó jogszabályok alapján a partnerségi egyeztetésre biztosított időtartam 15 nap.

Nagyvisnyó, 2022. március „ 11  „

Csőgér Bálint sk.                                                             Simonka Petra

polgármester                                                                         jegyző

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2022.03.11.

A hirdetmény levétel napja:

Nagyvisnyo_elozetes_kornyezeti_dok