Nagyvisnyó Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz (a továbbiakban: BM) a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás iránt. A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályozását a BM által közzétett pályázati felhívás, illetve a támogatói okirat írja elő az önkormányzat számára. A miniszteri döntés alapján 89 m3 keménylombos tűzifa került megállapításra önkormányzatunk részére. A támogatás megállapításának feltételei:

Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a kérelmezőnek, aki időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, és

  1. a) a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetében a 375 %-át,
  2. b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
  3. c) és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja,

feltéve, hogy a lakásfenntartási kiadások meglétét a kérelmező a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő címre és nevére szóló bármely 2 hónapnál nem régebbi közüzemi számlával igazolni tudja.

Szociális célú tűzifa támogatás elbírálása során előnyt élveznek azok a személyek, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra jogosultak, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

A támogatás iránti kérelmet a Hivatalban elérhető formanyomtatványon lehet benyújtani ügyfélfogadási időben 2022. október 10 – 2022. november 4. 1200 óráig.

Formanyomtatvány a Hivatalban szerezhető be, vagy honlapunkon érhető el. Ide kattintva megtekintheti

A kérelemhez mellékelni kell:

  1. a) a jövedelemigazolásokat,
  2. b) a vagyonnyilatkozatokat,
  3. c) rászorultságot igazoló egyéb körülményekről szóló igazolásokat,
  4. d) a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.)
  5. e) a kérelmező bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő címre és nevére szóló bármely 2 hónapnál nem régebbi közüzemi számla. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik számlával a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő címre és nevére szóló bármely 2 hónapnál nem régebbi közüzemi számlával, úgy nyilatkoznia kell ennek okáról. A bizottság különös méltánylást érdemlő esetben eltekint a számla benyújtására vonatkozó kötelezettségtől. Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül különösen:
  6. ea) ha a kérelmező egyáltalán nem rendelkezik közüzemi szolgáltatással,
  7. eb) ha a kérelmező bérlőként tartózkodik a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti ingatlanban és a bérbeadó nem járul hozzá valamely közüzemi szolgáltatás bérlő nevére történő átírásához.