Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Önkormányzatunknál szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet újból lehet előterjeszteni az alábbi módosított feltételek szerint:

A már benyújtott kérelmek beadottnak minősülnek. Kérjük, azt ne ismételjék meg. A kérelmek elbírálása azonban csak 2022. november 28-át követően történnek meg, az összes kérelem beérkezését követően.

Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, hogy kérelmező háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.000-Ft, egyedülállóként a 120.000-Ft-ot, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

A támogatás iránti kérelmet a Közös Önkormányzati Hivatal Nagyvisnyói Kirendeltségéhez (Nagyvisnyói községháza, Nagyvisnyó, Fő út 12.) lehet benyújtani, amelyhez a formanyomtatvány a Hivatalban szerezhető be, vagy www.nagyvisnyo.hu honlapról letölthető.

A kérelem 2022. november 28. napjáig nyújtható be.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

– jövedelemigazolást,

– vagyonnyilatkozat

– rászorultságról igazoló egyéb körülményekről igazolás

– a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.)

– bármely kettő hónapnál nem régebbi igénylő nevére és címére szóló közüzemi számla másolata

A szociális célú tűzifa támogatásról a képviselő-testület jogosult dönteni.