Önkormányzatunk sikeresen igényelt ez évben is a Belügyminisztériumnál szociális tűzifát. 93 m3-t kaptunk az elbírálás során.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Önkormányzatunknál szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet lehet előterjeszteni az alábbi feltételek szerint:

Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekövetkezett, vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, hogy kérelmező háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 316%-át (90.060.-Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

Szociális célú tűzifa támogatás megítélése során előnyt élveznek azok a személyek, akik a Szoc. tv. alapján aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, valamint települési támogatásban, halmozottan hátrányos gyermeket nevelnek a családban.
A támogatás iránti kérelmet a Közös hivatalához (Nagyvisnyói községháza) lehet benyújtani, amelyhez a formanyomtatvány a Hivatalban szerezhető be, vagy honlapunkon érhető el. Ide kattintva megtekintheti

A kérelmet 2021. november 23. napjáig lehet benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell:

Jövedelemigazolást, vagyonnyilatkozat rászorultságról igazoló egyéb körülményekről igazolás, a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.).
bármely kettő hónapnál nem régebbi igénylő nevére és címére szóló közüzemi számla másolata

A szociális célú tűzifa támogatásról a képviselő-testület jogosult dönt.